ดัชนีรวม มาตรา7 / มาตรา9


โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)

ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) - -
2 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) - -อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
1 - -สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)

ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - -
2 ผู้บริหาร - -
3 ประวัติความเป็นมา - -
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) - -กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)

ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
1 ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา(ฉบับที่21)พ.ศ.2558 - -