สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2560